Đề án 137

Vài trò của báo chí trong công tác PCTN ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh
về phòng chống tham nhũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh
về PCTN và thực trạng PCTN
Tại Việt Nam hiện nay

Tầm quan trọng công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
phòng, chống tham nhũng

Những yếu tố khách quan
tác động đến hiệu quả phổ biến,
giáo dục pháp luật về PCTN
cho sinh viên đại học

Nghiên cứu trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức khu vực
ngoài nhà nước trong luật
PCTN ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao vai trò
của công dân trong PCTN

Nâng cao hiện quả hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về PCTN

Một số yếu tố chủ quan
tác động đến hiệu quả phổ biến
giáo dục pháp luật về
PCTN cho sinh viên Đại học 

Một số thách thức và giải pháp
đối với công tác PCTN
ở nước ta hiện nay

Một số kết quả chủ yếu
trong công tác PCTN
kể từ khi thành lập
Ban Chỉ đạo Trung ương
về PCTN, tiêu cực ở nước ta

Một số giải pháp nâng cao vai trò
của đoàn thanh niên trong việc
phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Lịch sự về PCTN và bài học
cho chung ta ngày hôm nay

Kết quả công tác PCTN giai đoạn 2018 - 2020 của trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Giải pháp phát huy vai trò
của cán bộ, giảng viên
trong công tác PCTN

Giải pháp nâng cao chất lượng
đội ngũ giảng viên thực hiện
công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật PCTN

Điểm mới trong nhiệm vụ PCTN
theo tinh thần Nghị quyết
đại hội XIII của Đảng

Công tác PCTN
trong lĩnh vực giáo dục

Công tác PCTN
từ góc nhìn văn hóa