ĐỀ ÁN 137

VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG
CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NGHIÊN CỨU TRÁCH NHIỆM
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở NƯỚC TA

MỘT SỐ YẾU TỐ CHỦ QUAN
TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN
TRONG VIỆC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG

NHỮNG YẾU TỐ KHÁCH QUAN
TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BÁO CHÍ TRONG CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Ở NƯỚC TA

TẦM QUAN TRỌNG CÔNG TÁC
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

ĐIỂM MỚI TRONG NHIỆM VỤ
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LỊCH SỬ
VỀ PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG VÀ BÀI HỌC
CHO CHÚNG TA HÔM NAY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN,
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ
CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
TRONG PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG TRONG
LĨNH VỰC GIÁO DỤC

NÂNG CAO VAI TRÒ
CỦA CÔNG DÂN TRONG
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KẾT QUẢ CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
GIAI ĐOẠN 2018-2020
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SPKT VĨNH LONG

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
VÀ THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn