Khoa Kinh tế - Luật

Chức năng

Hỗ trợ Ban Giám hiệu trong công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Quản lý việc đào tạo các ngành của Khoa, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, quản lý nhân sự, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất do Khoa quản lý.

Nhiệm vụ

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo theo kế hoạch chung của Trường.

Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động sở hữu trí tuệ; Tham gia các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và phong trào do cấp trên và Nhà trường tổ chức.

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.

Trưởng khoa

Cô. Nguyễn Nghiêm Thái Minh

Email: minhnnt@vlute.edu.vn

Phó Trưởng khoa

Cô. Huỳnh Thị Dư

Email: duht@vlute.edu.vn

Phụ trách Bộ môn Kinh tế

Thầy. Lê Minh Triết

Email: trietlm@vlute.edu.vn

Phụ trách bộ môn Luật

Thầy. Dương Quốc Thịnh

Email: thinhdq@vlute.edu.vn