KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

Chức năng - Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn sư phạm và rèn luyện kỹ năng giảng dạy;

Triển khai các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

Tổ chức các hội thảo, hoạt động khoa học về phương pháp dạy - học, sư phạm nghề, giáo dục kỹ thuật; Nghiên cứu khoa học; Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và thực hiện các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Khoa.

Định hướng phát triển

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường, trong những năm tới, Khoa phấn đấu hoàn thành các yêu cầu sau:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đạt chuẩn trình độ của trường.

Hoàn thiện chương trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và phù hợp với thực tế của Nhà trường và địa phương.

Tổ chức hội thảo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo hệ thống tín chỉ.

Nghiên cứu, tìm hiểu và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học kỹ thuật.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn sư phạm và rèn luyện kỹ năng giảng dạy; Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; Tổ chức các hội thảo, hoạt động khoa học về phương pháp dạy - học, sư phạm nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và thực hiện các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Khoa.

Nhân sự

HỌ TÊNCHỨC VỤ EMAIL
Thầy. Phan Hoàng MauPhụ trách khoamauph@vlute.edu.vn
Thầy. Trần Hoài HạnhPhó trưởng khoahanhth@vlute.edu.vn
Cô. Nguyễn Diễm PhúcTrưởng bộ môn Du lịchphucnd@vlute.edu.vn
Cô. Trần Đại PhướcTrưởng bộ môn Công tác xã hộiphuoctd@vlute.edu.vn

NỘI DUNG