Khoa Khoa học sinh học ứng dụng

Chức năng

Khoa Sinh học ứng dụng có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các khóa học, môn học/học phần kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành ở trình độ đại học

Nhiệm vụ

Tổ chức giảng dạy các khóa học, môn học/học phần thuộc Khoa quản lý phù hợp với chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong Khoa trên cơ sở thống nhất với Phòng Tổ chức và Phòng Đào tạo; Theo dõi số giờ giảng dạy của từng giảng viên trong năm học; Cân đối, sắp xếp bài giảng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ dạy thêm cũng như thiếu giờ dạy của Khoa;

Thực hiện việc biên soạn giáo trình, giáo trình, tài liệu học tập khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy và các chức năng khác để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường;

Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các hội thảo, workshop chuyên đề về khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa đảm nhiệm;

Quản lý đội ngũ cán bộ thường trực, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng của Khoa, đề xuất những thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần và môn học/học phần của khối kiến thức cơ bản và kiến thức các môn học do Khoa quản lý;

Quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Khoa; đề xuất bổ sung, bảo trì các thiết bị do Khoa quản lý;

Phối hợp với Phòng Cán bộ - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, nhân viên của Khoa;

Thực hiện công tác báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường giao.

Trưởng khoa

Thầy. Đặng Thanh Sơn

Email: sondt@vlute.edu.vn

Trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Thầy. Trần Hồng Quân

Email: quanth@vlute.edu.vn

Trưởng Bộ môn Thú y

Thầy. Trương Phúc Vinh

Email: vinhtp@vlute.edu.vn

Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học

Cô. Nguyễn Trí Yến Chi

Email: chinty@vlute.edu.vn