Hội đồng trường

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025, được công nhận theo Quyết định số 1054/QĐ-BLĐTBXH, ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1.1. Chức năng

Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và các bên có lợi ích liên quan (Khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học).

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường;

2. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường;

3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trong Nhà trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

5. Quyết định và trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó hiệu trưởng Nhà trường trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng;

6. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường;

7. Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Nhà trường theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trong Nhà trường theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

8. Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Nhà trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường;

9. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Nhà trường;

10. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

2. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Cơ cấu Hội đồng trường

Hội đồng trường bao gồm:

a. Thành viên trong Trường 10 người, trong đó thành viên đương nhiên 03 người (Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; đại diện Ban Chấp hành Đoàn trường là sinh viên đang học);

b. Thành viên được bầu trong Trường: 07 người (04 người đại diện giảng viên, 03 người đại diện viên chức và người lao động);

c. Thành viên được bầu ngoài trường: 05 người,đại diện nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

d. Thành viên đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 01 người.

2.2. Số lượng thành viên

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng trường và 01 thư ký Hội đồng trường.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường được Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường;

- Thạc sĩ, GVC Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Thư ký Hội đồng trường (theo Quyết định số 1054/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/8/2020).

PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng
Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Nhiệm kỳ 2020 - 2025