GIỚI THIỆU
Trung tâm Truyền thông và Thông tin thư viện

Chức năng- Là trung tâm chuyên môn trực thuộc trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu tr...

Trung tâm thực hành

Chức năngGiúp Hiệu trưởng đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, kỹ n...

Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Chức năngGiúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, quản lý giảng dạ...

Tầm nhìn - Sứ mạng

Tầm nhìnĐại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm qu...

Khoa Cơ bản

Chức năngKhoa Khoa học cơ bản có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên nghiệp các k...

Khoa Lý luận chính trị

Chức năngGiảng dạy và quản lý các môn chuyên môn thuộc các nhóm khoa học xã hội và n...

Khoa Kinh tế - Luật

Chức năngHỗ trợ Ban Giám hiệu trong công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học...

Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Chức năng - Nhiệm vụTổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các...

Khoa Khoa học sinh học ứng dụng

Chức năngKhoa Sinh học ứng dụng có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các kh...

Khoa Kỹ thuật công nghệ Điện - Điện tử

Chức năng - Nhiệm vụXây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại Khoa Điện -...

Khoa Kỹ thuật công nghệ Cơ khí

Chức năngĐào tạo các ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Cô...

Khoa Kỹ thuật công nghệ ô tô

Chức năngChịu trách nhiệm giảng dạy Lý thuyết, Thực hành và Quản lý chuyên môn các...

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chức năngGiúp Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch quản lý tài chính, thanh quyết toán cá...

Hội đồng trường

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trườngHội đồng trường Trường Đại...

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (ĐH SPKT Vĩnh Long) là trường đại học công lập...