ĐỀ ÁN 137
Công tác PCTN từ góc nhìn văn hóa

Công tác PCTN từ góc nhìn văn hóaTìm hiểu thêm

Công tác PCTN trong lĩnh vực giáo dục

Công tác PCTN trong lĩnh vực giáo dụcTìm hiểu thêm

Điểm mới trong nhiệm vụ PCTN theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng

Điểm mới trong nhiệm vụ PCTN theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng...

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thực hiện công tác phổ biến, giá...

Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trong công tác PCTN

Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trong công tác PCTNTìm hiể...

Kết quả công tác PCTN giai đoạn 2018 - 2020 của trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Kết quả công tác PCTN giai đoạn 2018 - 2020 của trường Đại học SPKT Vĩnh Long...

Lịch sự về PCTN và bài học cho chung ta ngày hôm nay

Lịch sự về PCTN và bài học cho chung ta ngày hôm nayTìm hiểu thêm

Một số giải pháp nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Một số giải pháp nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong việc phổ biến, giáo d...

Một số kết quả chủ yếu trong công tác PCTN kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực ở nước ta

Một số kết quả chủ yếu trong công tác PCTN kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung...

Một số thách thức và giải pháp đối với công tác PCTN ở nước ta hiện nay

Một số thách thức và giải pháp đối với công tác PCTN ở nước ta hiện nayTìm h...

Một số yếu tố chủ quan tác động đến hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho sinh viên Đại học

Một số yếu tố chủ quan tác động đến hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN...

Nâng cao hiện quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN...

Nâng cao vai trò của công dân trong PCTN

Nâng cao vai trò của công dân trong PCTNTìm hiểu thêm

Nghiên cứu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong luật PCTN ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong luật PCT...

Những yếu tố khách quan tác động đến hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho sinh viên đại học

Những yếu tố khách quan tác động đến hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về PCT...

Tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống tham nhũng

Tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống tham nhũng...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN và thực trạng PCTN Tại Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN và thực trạng PCTN Tại Việt Nam hiện nayTìm hiể...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũngTìm hiểu thêm

Vài trò của báo chí trong công tác PCTN ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Vài trò của báo chí trong công tác PCTN ở Việt nam trong giai đoạn hiện nayThông tin c...