Trung tâm thực hành

Chức năng

Giúp Hiệu trưởng đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức thực tập sản xuất, quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Nhiệm vụ

Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng thực hành cho sinh viên đại học, sinh viên cao đẳng và người lao động. Tổ chức thực tập sản xuất tại doanh nghiệp cho sinh viên.

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức, kỹ năng thực hành. Liên hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên. Thực hiện nghiên cứu khoa học ở các cấp.

Giám đốc Trung tâm

Thầy. Văn Kim Tố

Email: tovk@vlute.edu.vn