Trung tâm Truyền thông và Thông tin thư viện

Chức năng

- Là trung tâm chuyên môn trực thuộc trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh nhà trường đến xã hội theo đúng quy định; quản lý, sử dụng hiệu quả các tài nguyên thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Nhà trường.

- Quản lý điều hành phòng Internet, thư viện, thư viện số; phối hợp quản lý nội dung Website chính thức và các kênh thông tin nội bộ khác trong nhà trường.

Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác nghiên cứu và các nhiệm vụ do Hiệu trưởng chỉ đạo.

- Thực hiện công tác chuyên môn, cụ thể:

Công tác thông tin, truyền thông

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án... các giải pháp và tổ chức thực hiện về phát triển thông tin trong và ngoài trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại theo thẩm quyền. Cung cấp thông tin cho phóng viên khi đến làm việc với trường.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nhà trường thông qua các phương tiện in ấn, hình ảnh.

- Thường xuyên cập nhật, biên tập thông tin trên các kênh chính thức của trường như: website, mạng xã hội, tạp chí, truyền hình, bảng biểu khuôn viên trường.

- Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả studio. Thực hiện chuyển đổi số.

- Quản lý, lưu trữ thông tin, hình ảnh các cơ quan báo chí, các đối tác trong và ngoài nước viết về trường.

- Thực hiện xây dựng kịch bản, biên tập, ghi và dựng hình các sản phẩm truyền thông dạng viết, dạng clip… giới thiệu hình ảnh các hoạt động của nhà trường đến toàn xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu quả các kênh thông tin, truyền thông và đúng quy định. Quản lý mạng lưới cộng tác viên thông tin.

Công tác thư viện

- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng có hiệu quả các tài liệu dạng văn bản in ấn, dạng  điện tử trong và ngoài trường (cả tài liệu ngoại văn) bao gồm: các biểu mẫu, sách, báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu, luận văn, luận án, đề tài khoa học được nghiệm thu…

- Định kỳ lập kế hoạch bổ sung, thanh lọc, sắp xếp nguồn tài liệu phù hợp với nhu cầu đào tạo và hoạt động của Nhà trường.

- Hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên sử dụng có hiệu quả các dịch vụ tại Trung tâm, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động giới thiệu, triển lãm sách, trao đổi nghiệp vụ… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.

Giám đốc trung tâm

Thầy. Lê Thanh Quang Đức

Email: ducltq@vlute.edu.vn