CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

NGÀNH DU LỊCH

NGÀNH SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

NGÀNH THÚ Y

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NGÀNH CNKT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

NGÀNH CNKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ
KỸ THUẬT Ô TÔ

NGÀNH CÔNG NGHỆ
KỸ THUẬT GIAO THÔNG

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH LUẬT

NGÀNH CÔNG NGHỆ
SINH HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT
CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

NGÀNH CÔNG NGHỆ
SAU THU HOẠCH

NGÀNH QUẢN TRỊ
DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGÀNH GIÁO DỤC HỌC

NGÀNH TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƯƠNG TIỆN

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

NGÀNH LOGISTICS VÀ
QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
Ô TÔ ĐIỆN

THẠC SĨ KTCK NĂM 2022

THẠC SĨ 
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN

THẠC SĨ 
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn