Khóa bồi dưỡng được diễn ra trong 3 tháng, từ 09/10/2017 đến 07/1/2018; Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ với 03 học viên đạt loại giỏi và 02 học viên đạt loại khá; Buổi tổng kết được diễn ra vào ngày 05/1/2018...

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện