Tên tiếng anh: Research - Experiment - Practice Center

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 838996

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, lao động doanh nghiệp, tổ chức thực tập sản xuất, quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Tên tiếng anh: Center for Informatics

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 828320

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ tin học.

Tên tiếng anh: Center for Foreign Languages

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 821217

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Tên tiếng anh: Center of Professional and Pedagogical Training

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 862511

Chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo các hệ đào tạo VLVH, đào tạo liên kết, liên thông, đào tạo ngắn hạn.

Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chất lượng dạy và học.