Tên tiếng anh: Research - Experiment - Practice Center

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 838996

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, lao động doanh nghiệp, tổ chức thực tập sản xuất, quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Tên tiếng anh: Center for Informatics

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 828320

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ tin học.

Tên tiếng anh: Center for Foreign Languages

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 821217

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Tên tiếng anh: Center for Skill Assessment

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 838996

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, lao động doanh nghiệp, tổ chức thực tập sản xuất, quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Tên tiếng anh: Center of Professional and Pedagogical Training

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 862511

Chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo các hệ đào tạo VLVH, đào tạo liên kết, liên thông, đào tạo ngắn hạn.

Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chất lượng dạy và học.

Tên tiếng anh: Library and Information Center

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 ...

Chức năng

Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các mặt công tác sau:

1.1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về phương hướng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện (Trung tâm TT-TV) nhằm thu hút người học đến thư viện để nghiên cứu và học tập;

1.2. Thu thập, lưu trữ, bảo quản, cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu khoa học và hỗ trợ khai thác nguồn thông tin cho cán bộ, người học phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và ứng dụng sản xuất trong nhà trường;

1.3. Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT), Website trường phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH;

1.4. Công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Trung tâm TT-TV;

1.5. Chức năng văn hóa, giáo dục và giải trí;