Khoa Cơ bản

Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên nghiệp các khóa học, môn học/học phần thuộc hai nhóm: Cơ bản và Dự bị ở các trình độ đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và trung cấp của tất cả các ngành, nghề đào tạo trong Trường:

1. Nhóm cơ bản bao gồm các khóa học, môn học/học phần: Toán nâng cao, Xác suất thống kê, Nguyên lý thống kê, Toán kinh tế, Vật lý đại cương, Hóa học đại cương, Hóa học hữu cơ, Sinh học đại cương, v.v.

2. Nhóm nền tảng bao gồm các khóa học, môn học/mô-đun: Nhập môn Tin học, Hình vẽ kỹ thuật, Cơ học kỹ thuật, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý – Bộ phận máy, Vật liệu cơ khí, Khoa học vật liệu, Dung sai - Kỹ thuật đo lường, Cơ học chất lỏng, Kỹ thuật Biến động, quản lý hành chính nhà nước và giáo dục – đào tạo, v.v.

Nhiệm vụ

Tổ chức giảng dạy các môn học và môn học/học phần thuộc phạm vi quản lý của Khoa theo chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong Khoa trên cơ sở thống nhất với Phòng Tổ chức cán bộ và Hành chính, Phòng Đào tạo; theo dõi số giờ giảng dạy của từng giảng viên trong năm học; cân đối, sắp xếp bài giảng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ dạy thêm cũng như thiếu giờ dạy của Khoa;

Thực hiện việc biên soạn giáo trình, giáo trình, tài liệu học tập khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy và các chức năng khác để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường;

Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các hội thảo, workshop chuyên đề về khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa đảm nhiệm;

Quản lý đội ngũ cán bộ thường trực, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng của Khoa, đề xuất những thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy một số môn học và môn học/học phần của khối kiến thức giáo dục phổ thông và một số kiến thức của khối kiến thức cơ sở do Khoa quản lý;

Quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Khoa; đề xuất bổ sung, bảo trì các thiết bị do Khoa quản lý;

Phối hợp với Phòng Cán bộ - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, nhân viên của Khoa;

Thực hiện công tác báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

Phụ trách Khoa

Thầy. Hồ Minh Trung

Email: trunghm@vlute.edu.vn

Phó Phụ trách khoa

Cô. Trương Thị Thúy Vân

Email: vanttt@vlute.edu.vn