ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ
Quy trình tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2016

Quy trình tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2016Xem thông tin

Quy trình tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Quy trình tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020Xem thông báo

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2021

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2021Xem thông báo

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 11 năm 2021

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 11 năm 2021Xem thông bá...

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 3 năm 2022

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 3 năm 2022Xem thông báo

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2022

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2022Xem thông báo

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 11 năm 2022

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 11 năm 2022Xem thông bá...

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 3 năm 2023

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 3 năm 2023Xem thông báo

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2023

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2023Xem thông báo

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 11 năm 2023

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 11 năm 2023Xem thông bá...

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 3 năm 2024

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 3 năm 2024Xem thông báo

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2024

Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đợt tháng 6 năm 2024Xem thông báo