Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch quản lý tài chính, thanh quyết toán các nguồn kinh phí và báo cáo tài chính.

Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch quản lý tài chính hàng năm.
Xây dựng dự toán các nguồn kinh phí (thường xuyên, đột xuất), dự toán ngân sách theo chương trình mục tiêu hàng năm.
Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
Lập báo cáo định kỳ và khi được yêu cầu.
Cung cấp tài liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
Thực hiện các giao dịch với ngân hàng và kho bạc nhà nước.
Thu và nộp thuế vào ngân sách.

Nhân sự

Họ tênChức vụEmail
Cô. Nguyễn Nghiêm Thái MinhTrưởng phòngminhnnt@vlute.edu.vn
Cô. Nguyễn Tích Thiện TâmPhó Trưởng phòngtamntt@vlute.edu.vn