Tầm nhìn - Sứ mạng

Tầm nhìn

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học; Là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia; Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghiệp, kinh tế - xã hội; Góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

Sứ mạng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; Là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế - xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.