1.1 Số lượng học bổng, trình độ đào tạo

Tổng số có 06 học bổng, bao gồm 03 học bổng đại học; 02 học bổng thạc sĩ và 01 học bổng tiến sĩ.

1.2. Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học: 03-04 năm học;

- Chương trình thạc sĩ:  01-02 năm học;

- Chương trình tiến sĩ: 03 năm

Tải về: Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được thưởng kèm Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được khen Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Tải về: Quyết định 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được thưởng kèm Quyết định 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được khen Quyết định 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Tải về: Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên kèm Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Tải về: Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội kèm Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

(Kinh phí từ nguồn NSNN Việt Nam: Đề án 599/911 và hỗ trợ của Trường ĐH Indiana, Hoa Kỳ)

Chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam (Vietnam Young Leader Award - VYLA) là chương trình học bổng toàn phần dành cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, giảng viên cơ hữu tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có năng lực nổi trội để theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại trường chính sách công hàng đầu trên thế giới. Đây là chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Trường Đại học Indiana (Hoa Kỳ) đồng tài trợ nhằm trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý quốc tế cho các học viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong chương trình, học viên VYLA dự kiến sẽ tham gia một chương trình học tại Trường Đại học Harvard ở Boston, Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới ở Washington D.C.

Page 1 of 2

Tìm kiếm