TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH
CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

ĐIỂM THI CAO HỌC NĂM 2020

THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ ÔN THI SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020 ( LẦN 2 )

HỒ SƠ TUYỂN SINH CAO HỌC

GIA HẠN KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG, BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN NHẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn