TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021

THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
VÀ NHẬN LUẬN VĂN KHÓA 3

THÔNG TIN TUYỂN SINH
CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021

ĐIỀU KIỆN NHẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn