THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
CÁC BẬC ĐÀO TẠO NĂM 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn