TẤM GƯƠNG SINH VIÊN

TỔ CHỨC VÀ
TRAO CHỨNG NHẬN
SINH VIÊN KHỎE 2020

“SINH VIÊN 5 TỐT”
NGUYỄN KHÁNH DUY

“SINH VIÊN 5 TỐT”
LÊ THANH NAM

“SINH VIÊN 5 TỐT”
TRỊNH NGỌC MAI KHANH

“SINH VIÊN 5 TỐT"
HUỲNH ĐẮC SƠN TIỀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn