Quản trị cơ sở dữ liệu

    Quản trị cơ sở dữ liệu (6480209)

    • Giới thiệu:

    Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân bố. Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ đạt hiệu quả cao. Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Nắm vững các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

    • Cơ hội việc làm

    Làm việc tại bất kì tổ chức nào có hệ thống thông tin, dữ liệu lớn, được lưu trữ trên hệ thống máy tính như: các tổ chức tài chính, các công ty công nghệ thông tin, tổ chức tư vấn quản lý, đại học, học viện, bệnh viện, cơ quan chức trách tại địa phương và trung ương.