NHỮNG YẾU TỐ KHÁCH QUAN TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn