BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS CAO HÙNG PHI

HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp

1. Công tác Đảng.
2. Công tác đào tạo.
3. Công tác thanh tra.
4. Quản trị cơ sở vật chất.
5. Hoạt động các trung tâm.
6. Mua sắm tài sản, thiết bị.
7.Thực hiện chế độ chính sách
8. Công tác kế hoạch, tài chính
9. Công tác phát triển, nâng cấp nhà trường
10. Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu bộ máy tổ chức.
11. Công tác khai thác, bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị, vật tư.

Phụ trách các đơn vị

- Phòng Đào tạo.
- Phòng Quản trị – Thiết bị
- Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Các khoa, Trung tâm trực thuộc Trường.
- Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận Tổ chức cán bộ và Thanh tra).

TS. LÊ HỒNG KỲ

P. HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp:

1. Công tác đối ngoại.
2. Công tác hành chính.
3. Công tác hợp tác quốc tế.
4. Công tác Nghiên cứu khoa học.
5. Công tác thi đua – Khen thưởng.
6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
7. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
8. Công tác sinh viên và các trung tâm hỗ trợ sinh viên
9. Công tác thực tập sản xuất, khởi nghiệp, việc làm của sinh viên

Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Công tác sinh viên
- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận hành chính).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn