BAN GIÁM HIỆU

TS. LÊ HỒNG KỲ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS CAO HÙNG PHI

HIỆU TRƯỞNG

TS. NGUYỄN THANH TÙNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn