GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn