ĐỀ ÁN 137

TẦM QUAN TRỌNG CÔNG TÁC
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

ĐIỂM MỚI TRONG NHIỆM VỤ
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LỊCH SỬ
VỀ PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG VÀ BÀI HỌC
CHO CHÚNG TA HÔM NAY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN,
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ
CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
TRONG PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG TRONG
LĨNH VỰC GIÁO DỤC

NÂNG CAO VAI TRÒ
CỦA CÔNG DÂN TRONG
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KẾT QUẢ CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
GIAI ĐOẠN 2018-2020
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SPKT VĨNH LONG

TRIỂN KHAI LUẬT
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CHO ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
VÀ THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn