Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

    Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

    • Giới thiệu

    Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện. Có khả năng đảm đương công việc của người kỹ sư. Đồng thời có đủ trình độ lý thuyết và thực hành để thích ứng sự phát triển của Công nghệ thông tin.

    • Cơ hội việc làm

    Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn: Khảo sát, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình; thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng.