Công khai thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Hướng dẫn 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019;
Năm học 2018-2019:
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17).
b) Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18).
c) Chỉ tiêu tuyển sinh.
d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Đại học | Sau đại học
đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo (Biểu mẫu 18 – mục D).
e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ (Biểu mẫu 18 – mục E).
g) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học.
h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp (không có).
i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn (Biểu mẫu 18 – mục I).
l) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức (Biểu mẫu 18 – mục H).
m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo (Biểu mẫu 18 – mục K).
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
b) Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên A _ B (Biểu mẫu 20).
3. Công khai thu chi tài chính: