Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành chính trị học

  CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC (ĐẠI HỌC)

  KIẾN THỨC

  Tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Chính trị học trình độ đại học sẽ có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; và có kiến thức cụ thể và năng lực chuyên môn như sau:

  Hệ thống lý luận, phương pháp và phương pháp luận các học phần lý luận chính trị trong học tập và nghiên cứu Chính trị học

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hệ thống tri thức và phương pháp chung của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có đủ cơ sở khoa học cần thiết để đi sâu tiếp thu tri thức và phương pháp của các khối ngành, nhóm ngành và ngành theo nhu cầu và định hướng phát triển chuyên môn

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp của một số ngành khoa học xã hội và nhân văn gần với Chính trị học như: Kinh tế học, Luật học, Xã hội học, Tâm lý học, Văn hóa học…;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp liên ngành trong tiếp cận và nghiên cứu Chính trị học.

  Khung lý thuyết chung của Chính trị học, đồng thời được trang bị hệ thống tri thức và phương pháp tương đối đặc thù của các ngành khoa học xã hội và nhân văn có quan hệ chặt chẽ với Chính trị học

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ thống khái niệm, phạm trù căn bản của Chính trị học, một số vấn đề lý luận then chốt về chính trị thế giới và chính trị Việt Nam đương đại;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp nghiên cứu tôn giáo, dân tộc, đạo đức học…; liên kết hệ tri thức và phương pháp nói trên với khung lý thuyết chung Chính trị học.

  Tri thức và phương pháp về chính trị và chính sách; tri thức và phương pháp bổ trợ quan trọng cho nghiên cứu chính trị và chính sách

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa chính trị và chính sách, chính sách công của Việt Nam, vai trò của chính trị và chính sách trong phát triển xã hội;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp nghiên cứu tổ chức, hành chính, các phương pháp thu thập, xử lý thông tin phục vụ các quá trình chính trị và chính sách.

  Hệ thống lý luận và phương pháp chuyên sâu theo các định hướng chuyên ngành

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành lý thuyết chính trị;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành chính trị Việt Nam;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành chính trị quốc tế;

  – Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành Hồ Chí Minh học;

  – Hiểu biết thực tế về cơ quan, tổ chức, lĩnh vực hoạt động liên quan đến Chính trị học mà người học sẽ công tác sau khi tốt nghiệp..

  KỸ NĂNG

  Nắm vững và có khả năng vận dụng các kỹ năng hoạt động lý luận

  – Kỹ năng và năng lực tư duy lý luận về chính trị;

  – Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin chính trị;

  – Kỹ năng nghiên cứu, viết, thuyết trình, giảng dạy Chính trị học;

  – Kỹ năng thực hành văn bản chính trị.

  Nắm vững và có khả năng vận dụng các kỹ năng hoạt động thực tiễn

  – Kỹ năng tiếp cận và xử lý tình huống chính trị;

  – Kỹ năng phân tích chính sách, hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, đánh giá và điều chỉnh chính sách;

  – Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá truyền thông và khai thác truyền thông trong chính trị;

  – Kỹ năng phân tích, bình luận chính trị trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

  – Kỹ năng thực hành Chính trị học khi tham gia hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực của đời sống chính trị – xã hội;

  – Kỹ năng tác nghiệp khi tham gia các hoạt động chính trị – xã hội.

  Kỹ năng làm việc theo nhóm

  – Xây dựng nhóm;

  – Lãnh đạo nhóm;

  – Vận hành nhóm;

  – Phát triển nhóm.

  Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

  – Nắm và vận dụng các nguyên lý, nguyên tắc cơ bản, các kỹ năng chủ yếu về thiết kế và vận hành tổ chức;

  – Nắm và vận dụng các phương pháp lãnh đạo, quản lý, phân quyền (quyền lực cứng, quyền lực mềm, phân quyền chiều dọc, phân quyền chiều ngang…).

  Kỹ năng giao tiếp

  * Ứng xử văn hóa;

  – Làm chủ các kỹ năng giao tiếp xã hội nói chung và kỹ năng giao tiếp trong các quan hệ công việc nói riêng.

  Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ:

  – Sử dụng được tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường;

  – Viết được bằng tiếng Anh bài báo cáo có nội dung tóm tắt những ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

  NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

  – Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc liên quan công tác tư tưởng, chính trị;

  – Tự đưa ra những sáng kiến khoa học có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc ngành, liên ngành;

  – Thích nghi được với môi trường làm việc thời kỳ hội nhập quốc tế và khoa học công nghệ hiện đại;

  – Có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể;

  – Đưa ra được những đề xuất, những luận cứ khoa học giải quyết vấn đề thực tiễn;

  – Khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

  VỊ TRÍ VIỆC LÀM

  – Làm công tác chính trị – tư tưởng ở các cơ quan thuộc khối Đảng, khối văn xã cấp tỉnh, huyện;

  – Tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

  – Công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế – xã hội;

  – Công tác nghiên cứu ở các cơ quan lý luận chính trị;

  – Giảng dạy Giáo dục công dân trường trung học phổ thông (nếu tích lũy thêm tín chỉ sư phạm dạy nghề);

  – Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.