Ban giám hiệu

  PGS.TS Cao Hùng Phi

  Chỉ đạo trực tiếp:
  1. Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu bộ máy tổ chức
  2. Công tác kế hoạch, tài chính
  3. Mua sắm tài sản, thiết bị
  4. Công tác phát triển, nâng cấp nhà trường
  5.Công tác Đảng
  6. Công tác thanh tra
  7. Thực hiện chế độ chính sách
  Phụ trách các đơn vị:
  – Phòng Kế hoạch – Tài chính
  – Phòng Quản trị – Thiết bị
  – Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận tổ chức cán bộ)
  Liên hệ:
  Email:caohungphi@vlute.edu.vn
  Điện thoại: 02703 862231

  TS. Nguyễn Thanh Tùng

  Chỉ đạo trực tiếp:
  1. Công tác đào tạo, khảo thí
  2. Khai thác; Bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị; Vật tư thực tập
  3. Hoạt động các trung tâm
  4. Quản trị cơ sở vật chất và công tác hành chính
  5. Công tác thi đua
  Phụ trách các đơn vị:
  – Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận hành chính)
  – Phòng Đào tạo
  – Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Bộ phận khảo thí)
  – Các Khoa, Bộ môn và các Trung tâm
  Liên hệ:
  Email:tungnt@vlute.edu.vn
  Điện thoại: 02703 824263

  TS. Lê Hồng Kỳ

  Chỉ đạo trực tiếp:
  1. Công tác sinh viên và các trung tâm hỗ trợ sinh viên
  2. Công tác Nghiên cứu khoa học
  3. Công tác hợp tác quốc tế
  4. Công tác đối ngoại
  5. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
  Phụ trách các đơn vị:
  – Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
  – Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Bộ phận kiểm định)
  – Phòng Công tác sinh viên
  Liên hệ:
  Email:kylh@vlute.edu.vn
  Điện thoại: 02703 838990