QUY CHẾ – QUY ĐỊNH

QUY CHẾ VÀ NỘI QUY
XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

QUY CHẾ TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn