PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

THƯ CẢM ƠN
THƯ CẢM ƠN CỦA BÍ THƯ
TỈNH ỦY VĨNH LONG

THƯ CẢM ƠN
TRƯỜNG ĐH SPKT VĨNH LONG
CỦA UBND XÃ LONG PHƯỚC

THƯ CẢM ƠN
TRƯỜNG ĐH SPKT VĨNH LONG
CỦA TRUNG TÂM Y TẾ
THÀNH PHỐ VĨNH LONG

DANH SÁCH CHI ỦNG HỘ
VÀ ĐÓNG GÓP CÁC QUỸ
NĂM 2020

THƯ CẢM ƠN
TRƯỜNG ĐH SPKT VĨNH LONG
CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn