TRUNG TÂM TIN HỌC

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:
     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ tin học.
Nhiệm vụ:
     Tổ chức giảng dạy các lớp học tin học.
     Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học.

NHÂN SỰ

 
TT Họ và Tên Chức danh/Chức  vụ Email
1 TS. Phan Anh Cang Trưởng khoa Giảng viên cangpa@vlute.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Văn Hiếu Giảng viên hieunv@vlute.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Vạn Năng Giảng viên nangnv@vlute.edu.vn
4 ThS. Trần Hồ Đạt Phụ trách bộ môn datth@vlute.edu.vn
5 ThS. Lê Hoàng An Phụ trách bộ môn anlh@vlute.edu.vn
6 ThS. Trần Thái Bảo Phụ trách bộ môn baott@vlute.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Ngọc Nga Giảng viên ngannn@vlute.edu.vn
8 ThS. Trần Thị Tố Loan Giảng viên loanttt@vlute.edu.vn
9 ThS. Trần Thu Mai Giảng viên maitt@vlute.edu.vn
10 ThS.NCS. Trương Mỹ Thu Thảo Giảng viên thaotmt@vlute.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến Giảng viên yennth@vlute.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nga Giảng viên ngantm@vlute.edu.vn
13 ThS. Lê Thị Hoàng Yến Giảng viên yenlth@vlute.edu.vn
14 ThS. Lê Thị Hạnh Hiền Giảng viên hienlth@vlute.edu.vn
15 ThS. Trần Thị Cẩm Tú Giảng viên tuttc@vlute.edu.vn
16 CH. Trần Phan An Trường Giảng viên truongtpa@vlute.edu.vn
17 CH. Nguyễn Ngọc Phương Trang Giảng viên trangnnp@vlute.edu.vn
18 CH. Mai Thiên Thư Giảng viên thumt@vlute.edu.vn
19 CH. Tô Nguyễn Hoàng Phúc Giảng viên phuctnh@vlute.edu.vn
20 CH. Trần Thị Kim Ngân Giảng viên nganttk@vlute.edu.vn
21 CH. Trần Quốc Thịnh Giảng viên thinhtq@vlute.edu.vn
 

LIÊN HỆ

Tên tiếng anh: Center for Informatics
Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Điện thoại: (+84)270 3828320
Email: cit@vlute.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn