KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CHỨC NĂNG

     Giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn ở các trình độ, các ngành, nghề đào tạo trong nhà trường.

NHIỆM VỤ

     1. Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
     2. Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa.
     3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
     4. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
     5. Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách.
     6. Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
     7. Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học thuộc khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn thuộc khoa quản lý.
     8. Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
     9. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.
     10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
     11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

NHÂN SỰ

TTHọ và tênChức vụ/Chức danhLiên hệ
1TS. Nguyễn Việt ThanhTrưởng khoathanhnv@vlute.edu.vn
2ThS. Nguyễn Văn TâmGiảng viêntamnv63@vlute.edu.vn
3ThS.NCS. Lê Thị TâmGiảng viêntamlt@vlute.edu.vn
4ThS. Nguyễn Thị Thanh ThảoGiảng viênthaontt@vlute.edu.vn
5ThS. Nguyễn Thị Mỹ LinhGiảng viênlinhntm@vlute.edu.vn
6ThS. Huỳnh Thị Tuyết NgoanGiảng viênngoanhtt@vlute.edu.vn
7ThS. Tô Tuấn AnGiảng viênantt@vlute.edu.vn
8ThS. Nguyễn Thị RàngGiảng viênrangnt@vlute.edu.vn

LIÊN HỆ

Tên khoa: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Tên tiếng Anh: FACULTY OF POLITICAL THEORY
Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.
Điện thoại: (+84) 0270 3 862280
Khoa Lý luận Chính trị được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013 (tiền thân là Bộ môn Mác – Lênin).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn