Trung tâm Thông tin - Thư viện

Tên tiếng anh: Library and Information Center

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 ...

Chức năng

Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các mặt công tác sau:

1.1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về phương hướng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện (Trung tâm TT-TV) nhằm thu hút người học đến thư viện để nghiên cứu và học tập;

1.2. Thu thập, lưu trữ, bảo quản, cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu khoa học và hỗ trợ khai thác nguồn thông tin cho cán bộ, người học phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và ứng dụng sản xuất trong nhà trường;

1.3. Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT), Website trường phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH;

1.4. Công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Trung tâm TT-TV;

1.5. Chức năng văn hóa, giáo dục và giải trí;