Main Page

Quyết định Quy chế học sinh, sinh viên bậc đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

______________

Số: 154 /QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          _____________________

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên bậc đại học, cao đẳng

và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

_______________


    HIỆU TRƯỞNG

                      ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG                 

 

        Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-BLĐTBXH, ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long”;

        Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

        Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế học sinh, sinh viên bậc đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn và học sinh, sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:     

- Như Điều 3;

- Lưu Phòng CTHSSV

 

KT / HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.