Main Page

Quyết định về mức xử lý kỷ luật đối với sinh viên

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

Số: 153 /QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về mức xử lý kỷ luật đối với sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG

                          ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG                     

 

        Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-BLĐTBXH, ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long”;

        Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

        Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành “Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy”;

        Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường;

        Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,


QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Mức xử lý kỷ luật đối với sinh viên trễ phép, nghỉ học liên tục không phép như sau:


TT

Số ngày trễ phép,

nghỉ học liên tục không phép

Mức xử lý kỷ luật

1

Từ 01 đến 02 ngày

Trễ 01 ngày phạt 01 buổi lao động

2

Từ 02,5 đến 04 ngày

Khiển trách toàn trường

3

Từ 04,5 đến 06 ngày

Cảnh cáo toàn trường

4

Từ 06,5 đến 08 ngày

Đình chỉ học tập 01 năm

5

Trên 08 ngày

Buộc thôi học


Điều 2.  Mức xử lý kỷ luật trên áp dụng đối với những trường hợp trễ phép, nghỉ học không có lý do chính đáng. Những trường hợp có lý do chính đáng sẽ được xem xét cụ thể.


Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên; Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                

- Như Điều 3;

- Lưu Phòng CTHSSV.

 

KT / HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.