Công văn 711/NGCBQLGD-NG về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới