• PGS.TS. Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng Nhà trường:
    PGS.TS. Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng Nhà trường: "Đây là việc hết sức quan trọng, vinh dự của Nhà trường"
  • TS. Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo triển khai Đề án
    TS. Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo triển khai Đề án
  • Công bố đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới
    Công bố đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Kế hoạch 04 về việc đào tạo đội ngũ giáo viên công nghệ, hướng nghiệp THPT

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển