Quyết định 56 về việc Thành lập Hội đồng biên soạn chương trình đào tạo đại học ngành SPKT Công nghiệp