Trường TCN Khu vực Gò Công: Tuyển dụng viên chức đợt 2 - 2018