Công ty Lilama 69-1 thông báo tuyển dụng tháng 6-2017