Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV về việc khen thưởng cho sinh viên năm học 2016-2017

Tải về: Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được thưởng kèm Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được khen Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV