Chương trình học bổng Irish Aid

 Ngày 30/10/2016, Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội có thư thông báo Chương trình học bổng toàn phần Irish Aid niên khóa 2017-2018 dành cho các ứng viên là công dân các nước đang phát triển là đối tác với Ireland...