Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Thông  tin giảng viên NGUYỄN XUÂN VINH

Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ: Phó trưởng khoa   Chức danh: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ              Chuyên ngành: Hệ thống điện

Các công trình đã công bố:

 1. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Đức Huy (2015) Định vị sự cố trên đường dây truyền tải sử dụng số liệu đo lường từ hai đầu đường dây không sử dụng thông số và chiều dài đường dây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(86), pp. 100-102
 2. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng (2015) Khử thành phần một chiều trong tín hiệu đo lường ứng dụng trong bài toán định vị sự cố trên đường dây truyền tải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5(90), pp. 116-118
 3. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng (2015) Re-synchronization of measurement signals from two-ends for fault location on transmission lines. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 6(91), pp. 78-81
 4. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng (2015) Khôi phục dạng sóng dòng điện khi biến dòng điện bị bão hòa sử dụng phân tích Prony. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96), pp. 76-80
 5. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng (2015) Fault location for non-homogeneous transmission lines using measurement signals from two-ends without utilizing line parameters. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật, số 109, pp. 8-14
 6. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng (2016) Khôi phục dạng sóng khi biến dòng điện bị bão hòa ứng dụng định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(98), pp. 80-83
 7. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng (2016) Định vị sự cố trên đường dây truyền tải sử dụng phương pháp đồng bộ tín hiệu mới không xét tới thông số đường dây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(100), pp. 99-102
 8. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng (2016) Influence of measurement errors on fault location accuracy applied for power transmission lines. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật, số 113, pp. 27-34
 9. Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Đức Huy (2017) Thuật toán định vị sự cố trên đường dây truyền tải rẽ nhánh không biết trước thông số đường dây. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật, số 117, pp. 14-20
 10. Quản Quốc Cường, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đức Huy (2015) Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính cho bài toán dự báo phụ tải điện ngắn hạn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật, số 5(90), pp. 15-18

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Điều khiển tự động ứng dụng trong hệ thống điện
 • Ổn định hệ thống điện
 • Bảo vệ role
 • Tối ứu hóa ứng dụng hệ thống điện
 • Xác định vị trí sự cố xảy ra trên đường dây truyền tải điện
 • Vi điều khiển, PLC, FPGA

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Điện - Điện tử

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: ...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.