Thạc sĩ Phan Hoàng Sơn

Thông tin giảng viên Phan Hoàng Sơn

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Động lực - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng  viên

Học vị: Thạc sĩ          Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Thành tích:

...

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đại học:

...

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Động lực Trường Đại học SPKT Vĩnh long

73 - Nguyễn Huệ - P2 – Tp. Vĩnh Long tỉnh Vĩnh long

Di động:...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.