Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng

Thông tin giảng viên Nguyễn Thanh Tùng 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng           Chức danh: Giảng  viên chính

Học vị: Tiến sĩ          Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Thành tích:

...

Hướng đề tài nghiên cứu

ĐẠI HỌC

...

SAU ĐẠI HỌC

...

Địa chỉ liên lạc:

Trường đại học SPKT Vĩnh long, 73 Nguyễn Huệ tp Vĩnh long tỉnh Vĩnh long

Di động: ...;          Cơ quan: 02703 824263          Fax: 02703 821003

Email: tungnt@vlute.edu.vn