Main Page

Khoa Sư phạm

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Từ 31/5/1976 đến 1985, tiền thân của Khoa Sư phạm là Tổ nghiệp vụ sư phạm thuộc Ban Lý thuyết tổng hợp.

Từ 1986 đến 1996, Tổ nghiệp vụ sư phạm được tách ra thành Ban nghiệp vụ sư phạm.

Ngày 24/9/1997, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4 thì Ban nghiệp vụ sư phạm được nâng cấp thành Khoa Sư phạm. Từ đó đến nay, khoa luôn luôn tự khẳng định mình trong xu thế phát triển ngày càng đi lên của nhà trường.

Ngày 01 tháng 12 năm 2013, khoa Sư phạm là đơn vị trực thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học;

- Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy - học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

THÀNH TÍCH CHUNG

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Sư phạm đã đào tạo nhiều giáo viên sư phạm ở các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau.

Ngoài các đối tượng là sinh viên đang học các lớp sư phạm chính quy, trong suốt chặng đường đã qua, Khoa Sư phạm đã bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho 5.537 học viên, bậc 2 cho 2.145 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp cho 3.821 học viên; bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho 460 học viên và bồi dưỡng phương pháp biên soạn, tổ chức giảng dạy và đánh giá bài giảng tích hợp cho 191 giáo viên dạy nghề.

Hàng năm, tập thể Khoa Sư phạm luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của nhà trường và luôn được công nhận là tập thể lao động tiên tiến.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, trong những năm tới khoa Sư phạm phấn đấu thực hiện tốt các yêu cầu sau:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng chuẩn trình độ của trường đại học.

- Hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và phù hợp với thực tế của nhà trường, địa phương.

- Tổ chức hội thảo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín chỉ.

- Nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy đáp ứng theo yêu cầu phát triển của khoa học, kỹ thuật.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học; Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy - học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

NHÂN SỰ

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Công Đắc

Thạc sĩ

Phụ trách khoa

Giảng viên chính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Ngọc Lợi

Tiến sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Thị Xuân Mai

Tiến sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Hữu Thi

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Minh Trung

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Nhu Liễu

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Lê Thị Ngọc Giàu

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Phạm Huy Tư

Tiến sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Bùi Nguyễn Hoàng Trương

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Mai Thị Nguyệt Linh

Cao học

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Thị Y

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.