Main Page

Khoa Khoa học cơ bản

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. Thông tin chung:

           Tên khoa: Khoa Khoa học cơ bản

Tên tiếng Anh: Faculty of General Science

            Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

            Điện thoại: 0703.862280

           Khoa Khoa học cơ bản được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013, là đơn vị trực thuộc trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

II. Chức năng của khoa:

Khoa Khoa học cơ bản có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/ mô đun thuộc hai nhóm: Cơ bản và Cơ sở ở các trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và trung cấp nghề của tất cả các ngành, nghề đào tạo trong nhà trường:

1. Nhóm cơ bản gồm các học phần, môn học/ mô đun: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên lý thống kê, Toán kinh tế, Vật lý đại cương, Hóa đại cương, Hóa hữu cơ, Sinh học đại cương, ...

2. Nhóm cơ sở gồm các học phần, môn học/ mô đun: Nhập môn Tin học, Hình họa- Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý- Chi tiết máy, Vật liệu cơ khí, Vật liệu học, Dung sai- Kỹ thuật đo, Cơ lưu chất, Dao động kỹ thuật, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục - đào tạo, …

III. Nhiệm vụ của khoa:

Khoa Khoa học cơ bản có những nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học/ mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường;

- Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách;

- Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/ mô đun thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và một phần kiến thức thuộc khối cơ sở ngành do khoa quản lý;

- Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Trương Thị Thúy Vân

Thạc sĩ - NCS

Toán

Phụ trách khoa

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Hồng Tâm

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Phó khoa

Giảng viên chính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Vũ Mộng Long

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Giảng viên chính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trương Công Nghiệp

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Giảng viên chính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Văn Dương

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Giảng viên chính

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Võ Phước Hậu

Thạc sĩ

Toán

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Doãn Duy

Thạc sĩ - NCS

Vật lý

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

La Thị Hằng

Thạc sĩ -NCS

Hóa

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lê Thị Thu Thùy

Thạc sĩ

Toán

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Lê Xuân Thùy

Thạc sĩ - NCS

Vật lý

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Thái Văn Thanh

Thạc sĩ

Toán

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Thành Luân

Thạc sĩ

Toán

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Phạm Như Thuận

Thạc sĩ

Hóa lý thuyết và hóa lý

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Hoàng Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.