Main Page

Khoa Công nghệ thực phẩm

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

A. THÔNG TIN CHUNG:

  • Tên khoa: Khoa Công nghệ Thực phẩm
  • Tên tiếng Anh: Faculty of Food Technology
  • Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  • Điện thoại: 0703.862280

          Khoa Công nghệ Thực phẩm được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013, là đơn vị trực thuộc trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. CHỨC NĂNG:

Khoa Công nghệ Thực phẩm có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/ mô đun thuộc kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề Công nghệ Thực phẩm.

2. NHIỆM VỤ:

Khoa Công nghệ Thực phẩm có những nhiệm vụ sau đây:

1

Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học/ mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

2

Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa.

3

Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

4

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

5

Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách.

6

Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

7

Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/ mô đun thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành do khoa quản lý.

8

Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.

9

Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.

10

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

11

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

Nhân sự

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức danh

Liên hệ

1

Đặng Thanh Sơn

Thạc sĩ

Phụ trách khoa

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Hồng Quân

Nghiên cứu sinh

Phó khoa

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Nhu Liễu

Thạc sĩ

Phó khoa

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Phước Minh

Tiến sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Oanh

Tiến sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Văn Khoa

Tiến sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Ngọc Vỉnh

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trịnh Ngọc Hân

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Huỳnh Thị Hồng Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trần Thanh Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Huỳnh Thị Phương Thảo

Cao học

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đinh Thị Kim Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Trần Bá Luân

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Trương Phúc Vinh

Trưởng bộ môn Thú ý

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Trần Minh Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Trung Trực

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Võ Thị Ngọc Bích

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các ngành nghề đào tạo của khoa Công nghệ thực phẩm:

>> Công nghệ thực phẩm (D540102)

>> Thú Y (D640101)

>> Công nghệ sinh học (D420201)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.