Bộ môn ngoại ngữ

Tên tiếng Anh: Department of Foreign Language

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 02703 821217

Chức năng

Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/mô đun Ngoại ngữ cơ bản ở các trình độ đào tạo đại học, cao đẳng của tất cả các ngành, nghề đào tạo trong nhà trường gồm các học phần, môn học/mô đun: Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3.